menu close

Zámecký park v Ostrově je cenný nejen z historického a architektonického hlediska, ale představuje i vysoce hodnotný vegetační prvek. V současnosti má park přírodně-krajinářský ráz, je hojně využíván k volnočasovým aktivitám. Proto je kladen důraz nejen na estetickou hodnotu, ale je nutné zajistit i odpovídající provozní bezpečnost pod korunami stromů.

Mapování stavu

V minulém roce bylo provedeno zmapování veškeré zeleně a detailní zhodnocení vitality a zdravotního stavu jednotlivých dřevin. V rámci hodnocení byla navržena opatření pro zajištění provozní bezpečnosti a pro podporu optimálního vývoje v korunách stromů. Na základě stanovených naléhavostí jednotlivých zásahů byl vytvořen plán péče na 5 let.

Nezbytné řezy dřevin

V loňském roce bylo provedeno nejprve pokácení stromů ve špatném zdravotním stavu a s výrazným poklesem vitality. Bohužel muselo být odstraněno i několik svou velikostí a umístěním cenných jedinců, např. mohutný červenolistý buk u letohrádku. Následně bylo započato s postupným ošetřováním stromů. K ošetření byla navržena přibližně polovina dřevin. Nejčastěji prováděným zásahem je zdravotní řez, což je komplexní opatření s cílem zabezpečit dlouhodobou funkci a perspektivu stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. U některých stromů musela být z důvodu stabilizace provedena obvodová redukce koruny.

Redukce korun byly navrženy též u některých senescentních stromů, které představují nejcennější jedince parku. Jedná se o mohutné staré stromy, pro které je typická přítomnost dřevních hub a často i dalších organismů (hmyz, ptáci, netopýři…), přesun aktivity do spodních partií a tvorba nové sekundární koruny. Strom tím reaguje na stále obtížnější transport vody do velkých výšek. Obě tyto skutečnosti – větší rozsah hniloby a opouštění periferie koruny, mají zásadní vliv na provozní bezpečnost, může dojít k odlomení silných suchých, nebo hnilobou oslabených větví, rozlomení kosterních větvení, nebo dokonce i selhání celých stromů zlomem kmene nebo vývratem. Protože tyto senescentní stromy mají vysokou estetickou, ekologickou i historickou hodnotu, navrženými zásahy se snažíme předejít jejich rozpadu při respektování přirozeně probíhajících procesů. Kromě řezu můžeme potřebné partie stabilizovat založení bezpečnostních vazeb, u těchto nejstarších stromů využíváme nedestruktivní vazby dynamické nebo podkladnicové. 

ostrov letohradek 1
Ostrovský Zámecký park

Cenné druhy stromů

Nejcennější jedince (lípy jírovce) najdete v jižní části parku u křižovatky ulic Karlovarská a Staroměstská, mohutné stromy, které však byly v minulosti radikálně sesazeny, se nacházejí v travnaté ploše u letohrádku. Za vidění stojí také javor klen na levém břehu Bystřice, přibližně na úrovni vyhlídkové plošiny.Dalším hodnotným prvkem v parku jsou aleje podél hlavních cest, nyní tvořené zejména lípami, v některých úsecích je doplňují javory. Staré stromy jsou nyní až na výjimky nahrazeny novými jedinci. Jedná se o mladé dynamicky přirůstající stromky, které, přesto, že nemají vliv na provozní bezpečnost v parku, vyžadují péči. Pravidelně prováděné výchovné a později strukturální zdravotní řezy totiž dokáží zabránit vzniku růstových defektů, které by v budoucnu mohly znamenat snížení provozní bezpečnosti, případně i rozpad stromů. 

Hlavním cílem výchovných řezů je vytvoření charakteristické architektury a tvaru stromu, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Jedná se o poměrně jednoduchá a levná opatření, která jsou často, právě proto, že stromy neohrožují své okolí, opomíjena. Výchovné řezy jsou však pro bezproblémový vývoj a fungování stromu na stanovišti jedním ze zásadních opatření.

Druhové složení parku je poměrně pestré, většinu tvoří naše domácí dřeviny jako jsou lípy, javory, buky, duby nebo olše. Ze zajímavější taxonů můžeme vidět např. dvojici liliovníků tulipánokvětých u kaple sv. Jana Nepomuckého nebo mladé jerlíny japonské nedaleko zámecké brány. 

Důležité funkce stromů

Dřeviny v parku plní mnoho funkcí. Kromě jednoznačné historické hodnoty parku jako celku můžeme vyzvednout funkce regulační, tedy takové, které přinášejí užitek z regulace přírodních procesů (zejména ochlazování, zlepšování kvality ovzduší a bioretence srážkové vody). Stromy rostoucí na břehové hraně Bystřice mají významnou funkci stabilizační, u stromů s rozsáhlejšími defekty a větším rozsahem hniloby narůstá funkce ekologická. Nesporná je funkce estetická, psychologická a sociální, stromy mají jednoznačně pozitivní vliv na lidské zdraví a duševní pohodu. V každé části parku může návštěvník najít místo k posezení, spočinutí, leckde se dá objevit zajímavý pohled nebo zákoutí. Cílem prováděných opatření je tedy zajistit bezpečný prostor, kde může každý načerpat novou sílu, zasportovat si, srovnat myšlenky.. Pečujme o stromy moudře, chraňme je i jejich stanoviště, protože stromy nepotřebují nás, ale my potřebujeme je.  Protože stromy jsou život.

Ing. Radka Frydrychová, arboristka

© 2023 Město Ostrov