menu close

Borecké rybníky jsou mimořádným vodním dílem, vyhledávaným místem, které láká k romantickým procházkám, sportování i odpočinku. Soustavou rybníků vás provede naučná stezka, díky které se můžete seznámit s historií, současností, ale i přírodními zajímavostmi, významnými rostlinami a živočichy, které se v lokalitě nacházejí. Lesopark Borecké rybníky jsou chráněnou přírodní památkou.

Historie rybniční soustavy

Podle dochovaných historických pramenů existovala dnešní Borecká rybniční soustava již před rokem 1590 pod názvem „Röderteiche“. K bouřlivému rozvoji rybníkářství dochází na zájmovém území především v 16. století. Novodobá historie krajiny kolem rybníků za posledních cca 50 let zaznamenala nepříliš příznivý vývoj, který je společný pro většinu české krajiny, tj. postupné scelování pozemků, likvidace starých cest, mezí a remízů i celkový úbytek rozptýlené zeleně. Péče o soustavu Boreckých rybníků v tomto období stagnovala. Naopak velmi příznivé bylo toto údobí pro spontánní výboj přírodních lesních porostů v celém okolí vodních nádrží. Z historických pramenů je také zřejmý poslední vývoj rybniční soustavy, mělčin rybníků, břehových i doprovodných porostů. Přestože při výstavbě nového Ostrova některé rybníky zanikly tak, že byly zavezeny výkopovými zeminami při stavbě sídliště, vzniklo zde více cenných přírodních porostů, do kterých se z intenzivně využívané zemědělské krajiny „přestěhovalo“ množství druhů rostlin i živočichů, včetně druhů zvláště chráněných a ohrožených. Po roce 1993 začalo město Ostrov ve spolupráci s místním rybářským svazem s postupnou rekonstrukcí vodních nádrží.

Současnost

V současnosti mají Borecké rybníky význam především pro ochranu přírody a krajiny, pro rekreační využití tohoto zázemí města Ostrova a také pro chov ryb jako násady do revírů. 

Borecké rybníky z ptačí perspektivy

Více viz naučná stezka Borecké rybníky

© 2024 Město Ostrov