menu close

1/ Koupaliště je otevřeno od 1. 6. do 31. 8. , o uzavření koupaliště(špatné počasí,technické důvody atd.) bude oznámeno FB stránkách koupaliště a oznámením na tabulích na koupališti.

2/ Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. Denní provoz začíná v 9.00 a končí ve 20.00 hod.

3/ Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště.

4/ Každý návštěvník koupaliště je povinen dodržovat všechny pokyny a ustanovení provozního řádu, pokyny plavčíků a personálu koupaliště. Dětem mladším 10-ti let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

5/ Na koupaliště není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, chorobami provázenými výtokem/hnis apod./dále bacilonosičům střevních chorob. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Dále je zakázáno obsluze koupaliště podávat návštěvníkům jakékoliv léky pro utišení bolesti.

6/ Z prostoru koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka, opije se nebo se chová k ostatním návštěvníkům nepřístojně nebo rušivým způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí areál koupaliště, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku mimo areál zařízení. Případně požádat MP nebo Policii ČR o zákrok. Podle povahy přestupku může být návštěvník oznámen k potrestání MěÚ nebo soudně stíhán.

7/ Návštěvník musí mít slušný, čistý a přístupný oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Při vstupu do velkého, dětského bazénu i brouzdaliště je návštěvník povinen si obléknout plavky(plavací kraťasy a nebo plenky určené na koupání.

8/ Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce.

9/ Návštěvníci musí dodržovat osobní čistotu a čistotu všech prostorů koupaliště. Osoby starší nebo tělesně postižené musí dbát zvýšené opatrnosti.

10/ Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a jsou povinni uhradit škodu nebo ztrátu, která byla jejich vinou způsobena na majetku provozovatele a ostatních smluvních stran.

11/ Předměty nalezené v prostoru koupaliště je nálezce povinen odevzdat správci koupaliště.

12/ Všechna technická zařízení používají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a neohrožovat ostatní uživatele zařízení. V případě zjištění poškození a závad na vybavení koupaliště jsou návštěvníci povinni toto sdělit správci koupaliště.

13/ Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévání na koupališti mimo určenou dobu není povoleno.

14/ Návštěvníci jsou povinni používat k osobní hygieně instalované sociální zařízení. Návštěvníci koupaliště jsou povinni dbát i jiných příkazů a pokynů pracovníků provozovatele. V případě neuposlechnutí výzev mohou býti vypovězeni z areálu bez náhrady.

15/ Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánu, jinak budou z tobogánu vyloučeni.

16/ V prostoru vodní plochy se nesmí používat mycích a čisticích prostředků. Mytí je možno provádět pouze ve vymezeném prostoru toalet.

17/ V případě rozbití skleněných a jiných předmětů, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky je ten, který tuto situaci způsobil povinen zabezpečit dokonalý úklid.

18/ V případě poškození zdraví při koupání, slunění a pobytu v areálu koupaliště, stejně tak při poškození vybavení areálu jsou návštěvníci povinni oznámit událost zaměstnancům provozovatele, kteří zabezpečí okamžitou první pomoc s případným ošetřením . O zranění bude proveden zápis.

19/ V případě uzavření a omezení koupaliště z důvodů provozních a hygienických důvodů, bude veřejnost informována na webových stránkách www.ostrov.cz (Koupaliště) nebo na icostrov.cz,  a rovněž na FB koupaliště Ostrov.

20/ Na koupališti je zakázáno

 • chování, které ruší klid a ohrožuje osobní bezpečnost návštěvníků
 • chování, které poškozuje vybavení koupaliště
 • volání o pomoc bez vážné příčiny
 • vzájemné potápění, srážení nebo vhazování druhé osoby do vody
 • znečišťování vody a ostatních prostor koupaliště
 • brát do prostoru koupaliště předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • hrát míčové hry mimo prostranství k tomu určená
 • brát na koupaliště psy a jiná zvířata
 • přenášet hořlaviny, používat vařiče
 • brát záchranné zařízení a předměty pro první pomoc umístěné v areálu
 • samovolně uřezávat nebo sestřihovat keře a stromy, poškozovat oplocení
 • prodávat v areálu bez povolení jakékoliv věci
 • samovolné přemísťování předmětů a zařízení na koupališti
 • lékárnička první pomoci je v místnosti pro plavčíky

21/ Používání dětských atrakcí na koupališti (houpačky, dětský hrad….atd.) je na vlastí nebezpečí.

Tento provozní řád je v platnosti od 1. 6. 2013.

Zpět na koupaliště

© 2024 Město Ostrov