menu close

Staré náměstí je centrem starého Ostrova, ve kterém se vedle historických domů nachází také řada kulturních památek. Historické jádro bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou a od té doby postupně mění svou tvář.

ostrov kostel sv michaela 114 Cropped 2Mariánský morový sloup

Pískovcový sloup umístěný na hranolovém soklu a ukončený korintskou hlavicí nese plastiku Madony s císařskou korunou, podávající malému Ježíškovi hrozen. Nápis na podstavci, datovaný rokem 1685, upomíná na právě řádící mor a prosí, aby panovník, městští páni i všechen lid byli teď i v budoucnu před touto nemocí ochráněni.

Kamenné kašny

Obě kamenné kašny obdobného čtvercového půdorysu se segmenty uprostřed stran – na půdorysném obrazci kvadrilobu, s profilovanou římsou, umístěné dnes na horním i dolním konci náměstí, patřily původně v druhé polovině 17. století k vybavení Zámeckého parku. Kašny byly na náměstí přeneseny v 19. a 20. století. V roce 1996 byly zrestaurovány.

Dům č.p. 9

Měšťanský dům s pozdně středověkým jádrem, upravený do klasicistní podoby v první polovině 19. století. V přízemí zachováno původní renesanční podloubí s dodatečnými barokními úpravami. Mezi okny v patře umístěn barokní štukový reliéf Madony s Ježíškem v akantovém rámu.

Dům č.p. 18

Měšťanský dům s renesančním jádrem a secesně upraveným průčelím s hrázděným štítem. V přízemí dochován klenutý renesanční mázhaus, v patře raně barokní trámový strop. Doklad pozdně středověké zástavby náměstí.

Dům č.p. 27

Měšťanský dům barokního původu klasicistně upravený na počátku 19. století. Přízemí zaklenuto systémem českých placek a pruských kleneb. Fasáda historizující s lisénami v zaobleném nároží, bosáží a čabrakami okenních šambrán. Příklad domu se zachovanou dispozicí z rozhraní 18. a 19. století.

Dům č.p. 29

Měšťanský dům s gotickým a pozdně renesančním jádrem, upravovaný v první polovině 19. století. Fasáda členěna nárožními bosovanými lisénami a profilovanými římsami. Přízemí zaklenuto neckovou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Doklad pozdně středověké zástavby náměstí s cennými raně barokními úpravami interiéru.

Dům č.p. 44

Původně gotický měšťanský dům, upravený v 17. a znovu v 19. století. V přízemí zachovány raně barokní valené klenby a původní renesanční podloubí, zaklenuté křížovými klenbami. Na fasádě u vstupu je dochovaná kamenná deska z roku 1669 se jménem majitele domu, lékárníka a purkmistra Johanna Caspara Wedela. Příklad středověké zástavby se zachovaným systémem podloubí.

Dům č.p. 53

Barokní měšťanský, později panský dům s hostincem, nově upravený na přelomu 18. a 19. století. V objektu zachovány goticko – renesanční sklepy, v přízemí průjezd zaklenutý valenou klenbou se styčnými výsečemi a pozdně barokní síň zaklenutá neckovou klenbou, se schodištěm do patra. Ostatní místnosti zaklenuty valenými klenbami. Dochován mohutný pozdně klasicistní krov s věšadly. Objekt je dokladem okázalé pozdně barokní městské architektury. V roce 1995 proběhla celková adaptace objektu včetně statického zajištění.

Dům č.p. 148

Původně dva domy, vzájemně spojené po požáru v roce 1795. Na konci 19. století do dnešní podoby upravený dům sloužil jako zájezdní hostinec “U černého orla”. V interiéru zachována renesanční síň sklenutá na střední pilíř. U vstupu do sklepa druhotně osazený renesanční portálek.

ostrov stare mesto 110 Cropped

© 2024 Město Ostrov